Кредити

Производство
Switch asbl - www.switch-asbl.org
Copywrite
Valérie de Halleux & Antonella Lacatena
Рисунки
Benjamin Mutombo
Развитие, анимация и интеграция
Swingtree - www.swingtree.be
Дизайн
Alicia Dekoninck

Една история за половите различия е част от проекта GET UP (Обучение по равнопоставеност на половете за преодоляване на дискриминационните практики в образователната система и на пазара на труда), финансиран от ГД "Правосъдие" чрез програма REC (права, равенство и гражданство) на Европейската комисия.

Проектът има за цел да развенчае стереотипите при избора на образование и кариера, и да насърчи равенството между половете в образованието, обучението, професионалното ориентиране и на работното място. Проектът стартира кампанията GET UP - една инициатива за повишаване на осведомеността относно последиците от половата дискриминация, целяща да даде възможност на момичетата и момчетата да направят правилния избор, относно бъдещия им живот, обучение и работа. Освен това GET UP е разработил принцип за изграждане на капацитет за равнопоставеност на половете, за да подпомага учителите, екпертите по професионално ориентиране, работодателите и ръководителите на човешките ресурси и да гарантира равни възможности за мъжете и жените.

Партньори по проект GET UP:

Повече информация на www.getupproject.eu

"Подкрепата на Европейския съюз по програмата за правата, равенството и гражданството (REC) за производството на тази игра не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване, на съдържащата се в нея информация."